“Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami prawa.”

MARK TWAIN

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Odwołania ZUS/KRUS

Decyzje, które strona postępowania otrzymuje od ZUS-u/KRUS-s nie są ostateczne. Zawsze przysługuje od nich odwołanie, które jest wolne od opłat. Jednakże przed wszczęciem sądowego postępowania odwoławczego, zawsze warto skorzystać z porady Kancelarii Prawnej, ponieważ w przypadku przegrania sprawy, strona może zostać obciążona obowiązkiem poniesienia kosztów sądowych. Pracownicy naszej Kancelarii Prawnej w Lublinie rzetelnie przeanalizują Państwa sprawę oraz podpowiedzą najlepsze rozwiązanie.

Czego można oczekiwać od prawnika w zakresie spraw ZUS/KRUS?

Zatrudnieni przez naszą Kancelarię prawnicy mają bogate doświadczenie w rozwiązywaniu spraw dotyczących odwołań do ZUS-u i KRUS-u. Oferujemy doradztwo prawne z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, które obejmuje m.in.:

  • udzielanie porad prawnych dotyczących świadczeń przyznawanych i wypłacanych przez ZUS i KRUS, w tym dotyczących rent, emerytur i zasiłków,
  • sporządzanie odwołań w sprawach ZUS i KRUS,
  • reprezentację ubezpieczonych w postępowaniach przed organami emerytalno-rentowymi i przed sądami powszechnymi.

O czym warto pamiętać, składając odwołanie od decyzji ZUS/KRUS?

Składając odwołanie od decyzji ZUS/KRUS należy pamiętać o tym, że musi ono być poprawne pod względem merytorycznym i formalnym. Niezwykle ważne jest dotrzymanie odpowiednich terminów. Zgodnie z przepisami, odwołanie wnosi się w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji stronie. Jeśli odwołanie jest wnoszone listownie, decyduje data stempla pocztowego. Niedotrzymanie tego terminu, skutkuje uprawomocnieniem się decyzji. Aby zyskać większą pewność, że odwołanie jest poprawnie napisane, warto zdecydować się na pomoc doświadczonej w sprawach ZUS/KRUS Kancelarii Prawnej. Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnika w Lublinie do spraw ZUS lub KRUS, zachęcamy do skorzystania z naszych usług.