“Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami prawa.”

MARK TWAIN

Blog

Komu należy się odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby?

Członkowie rodziny osoby, która zmarła nagle w wypadku mają możliwość, zgodnie z polskim prawem ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z polisy sprawcy. Mówi się w tym kontekście o osobach bliskich, czyli członkach najbliżej rodziny. Co istotne osoba, bliska, o której możemy tak powiedzieć, to taka z którą wiążą nas

Więcej

Kto i na jakich zasadach może podlegać ubezwłasnowolnieniu?

Zdarzają się sytuacje, kiedy osoba, bliski członek naszej rodziny, nie może poradzić sobie z codziennymi zadaniami czy obowiązkami. Według polskiego prawa istnieje instytucja ubezwłasnowolnienia mająca pomóc ustanowić ochronę na taką osobą, która nie umie samodzielnie pokierować swoim losem. Kiedy należy wystąpić o ubezwłasnowolnienie i na jakich zasadach? Instytucja ubezwłasnowolnienia –

Więcej

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Podział majątku po rozwodzie sprowadza się do określenia, co z majątku jest wspólnotą majątkową wypracowaną w trakcie trwania małżeństwa, a które z dóbr to majątek osobisty. Podział majątku ma przypisać prawo własności poszczególnych dóbr jednemu z małżonków. Co zalicza się do majątku wspólnego, a co do osobistego. Gdzie możemy przeprowadzić

Więcej

Kiedy alimenty mogą ulec podwyższeniu?

Wysokość alimentów zasądzana na rozprawie sądowej może zostać zmieniona. Jest ona uzależniona od sytuacji materialnej rodzica, na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny oraz wynika z bieżących potrzeb dziecka lub innej osoby, dla której przekazywane są świadczenia. W przypadku kiedy jeden z wymienionych aspektów ulegnie zmianie, alimenty mogą zostać podwyższone lub obniżone.

Więcej

Czy spadek można odrzucić?

Spadek jest ogółem praw i obowiązków zmarłego o charakterze cywilnoprawnym. Jeżeli spadkodawca sporządził testament, to sposób dziedziczenia został w nim ustalony. Jeśli takowego nie było, to całość spadku podlega dziedziczeniu ustawowemu wg reguł ustalonych w kodeksie cywilnym. Prawa i obowiązki zmarłego z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka

Więcej

Z jakiej pomocy prawnej najczęściej korzystają firmy?

Prowadzenie firmy wymaga z jednej strony ciężkiej pracy, a z drugiej – ogromnej wiedzy na temat przepisów, finansów, prawa pracy, cywilnego itd. Z powodu przesadnej biurokracji i mało precyzyjnych przepisów zarządzenie biznesem często sprowadza się do biegania po urzędach i pilnowania dokumentacji, przez co brakuje czasu na wszystko inne. Nie

Więcej