“Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami prawa.”

MARK TWAIN

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Rejestracja w KRS

W Krajowym Rejestrze Sądowym wpisuje się m.in. spółki prawa handlowego, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze czy towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Uzyskanie wpisu w KRS jest obowiązkiem przedsiębiorcy. Dla skuteczności wpisu konieczne jest jego prawidłowe wypełnienie. W przypadku błędów w wypełnieniu lub złożenia go na niewłaściwym formularzu konieczne będzie jego ponowne złożenie.

Pomoc prawna przy rejestracji i zmianach w Krajowym Rejestrze Sądowym

Nasza Kancelaria świadczy pomoc z zakresu wszelkich postępowań prowadzonych przed Krajowym Rejestrem Sądowym. Oprócz doradztwa prawnego i konsultacji osobistych pełnimy funkcję kompleksowego zastępstwa procesowego, w szczególności w zakresie postępowań w przedmiocie:

  • rejestracji nowych podmiotów gospodarczych (spółki, stowarzyszenia, fundacje),
  • zgłoszenia zmian w zarejestrowanych w KRS-ie podmiotach gospodarczych (zmiany umowy, zmiany w składzie organów itp.),
  • przekształceń, podziałów i połączeń spółek prawa handlowego,
  • zgłaszania zawieszenia i wznowienia działalności spółek,
  • podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych,
  • likwidacji i wykreślenia podmiotów gospodarczych z KRS.

Jak można złożyć wniosek o wpis do KRS?

Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego można złożyć osobiście w biurze podawczym sądu, wysyłając pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty np. umowę spółki. Wniosek należy skierować do Wydziału Gospodarczego Krajowego rejestru Sądowego Sądu Rejonowego, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu podlegającego wpisowi. Jeśli poszukują Państwo doświadczonego prawnika w Lublinie, który pomoże w odpowiednim wypełnieniu i złożeniu dokumentów do KRS, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.