“Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami prawa.”

MARK TWAIN

Zakładanie spółki. Etapy postępowania

Spółka z o.o. uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, który jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Założenie spółki należy jednak podzielić na kilka etapów postępowania, co może sprawiać wrażenie, że jest to dość złożony i zawiły proces. W związku z tym podajemy najważniejsze czynności, które należy uwzględnić przy jej założeniu i rejestracji.

Umowa spółki

Pierwszą czynnością, którą należy wykonać w celu założenia i rejestracji spółki jest zawarcie jej umowy przez wspólników (w przypadku jednoosobowej spółki podpisanie aktu założycielskiego). Umowa spółki ma przede wszystkim określać informacje dotyczące firmy, czyli:

  • nazwę,
  • siedzibę,
  • przedmiot działalności,
  • czas trwania spółki (jeżeli jest oznaczony).

 

Co więcej, musi zostać zawarty kapitał zakładowy, którego wysokość nie może być niższa niż 5 tys. zł, a także informacja czy wspólnik może mieć tylko jeden, czy więcej udziałów w spółce. Umowa spółki (czy też akt założycielski) musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, sporządzonego przez notariusza.

Pokrycie kapitału i powołanie zarządu

Następnym etapem po zawarciu umowy będzie wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego i powołanie zarządu. Pierwsza kwestia dotyczy wpłacenia na rachunek bankowy spółki odpowiedniej kwoty lub przeniesienia prawa własności nieruchomości czy rzeczy ruchomej. Jeśli chodzi o zarząd spółki, to do jej powołania może dojść na dwa sposoby, tzn. w drodze uchwały zgromadzenia wspólników lub decyzji poszczególnych wspólników.

Wpisanie spółki do KRS

Ostatnim z najważniejszych etapów jest złożenie wniosku o wpis do KRS wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Wniosek należy skierować do Wydziału Gospodarczego Krajowego rejestru Sądowego Sądu Rejonowego, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu podlegającego wpisowi. Finalizacja postępowania zakładania spółki wiąże się z uzyskiwaniem dodatkowych pozwoleń oraz szeregiem innych czynności technicznych. W związku z tym najlepszym rozwiązaniem jest uzyskanie pomocy prawnej przy rejestracji w KRS, która obejmuje m.in. wypełnienie i złożenie dokumentów. Na tym etapie zakładania spółki liczy się przede wszystkim poprawne uzupełnienie wniosku oraz dotrzymanie terminów, dlatego też profesjonalne wsparcie może okazać się niezbędne.