“Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami prawa.”

MARK TWAIN

Kto i na jakich zasadach może podlegać ubezwłasnowolnieniu?

Zdarzają się sytuacje, kiedy osoba, bliski członek naszej rodziny, nie może poradzić sobie z codziennymi zadaniami czy obowiązkami. Według polskiego prawa istnieje instytucja ubezwłasnowolnienia mająca pomóc ustanowić ochronę na taką osobą, która nie umie samodzielnie pokierować swoim losem. Kiedy należy wystąpić o ubezwłasnowolnienie i na jakich zasadach?

Instytucja ubezwłasnowolnienia – kiedy wnieść wniosek?

Obserwując najbliższych, można zauważyć, kiedy osoba przestaje być samodzielna, zaczyna mieć problemy z codziennymi czynnościami i nie jest w stanie podejmować racjonalnych decyzji. Konkretne sytuacje, jak alkoholizm, uzależnienie od narkotyków i innych środków odurzających, pewne choroby somatyczne, zaburzenia psychiczne oraz postępująca u osób starszych demencja są przypadkami, kiedy można, a nawet dla dobra danej osoby należy wystąpić o jej ubezwłasnowolnienie. Aby to zrobić zgodnie z przepisami, warto udać się do kancelarii prawnej w Lublinie. Można uzyskać tam profesjonalną pomoc i reprezentację na każdym etapie sprawy.

Decydując się na taki krok, należy pamiętać, że powinien być on motywowany niesieniem pomocy. Ktoś kto przejmuje opiekę nad osobą, od tego momentu załatwia wszystkie jej codzienne sprawy, zarządza majątkiem i leczeniem.

Jak wygląda procedura?

Procedura rozpoczyna się na wniosek małżonka, rodzeństwa, krewnego w linii prostej, przedstawiciela wyznaczonego przez sąd. Pismo procesowe musi zawierać dane osobowe obu stron, udokumentowanie stosunku pokrewieństwa, oznaczenie sądu, do którego kierowana jest sprawa, uzasadnienie lub oświadczenie, zakres ubezwłasnowolnienia (całkowite czy częściowe), wskazanie opiekuna i podpisy strony składającej dokument lub jej przedstawiciela. Sąd po rozpatrzeniu wniosku podejmuje decyzję i wysyła postanowienie do wydziału rodzinnego sądu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubezwłasnowolnionej. Wsparcie radcy prawnego gwarantuje prawidłowe złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów w ustawowym terminie, co przyspiesza proces.