“Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami prawa.”

MARK TWAIN

Jak się odwołać od decyzji ZUS?

Otrzymanie negatywnej decyzji od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie musi oznaczać, że sprawa została ostatecznie zakończona. Jeśli decyzja nie jest zgodna z oczekiwaniami, i przez to masz poczucie niesprawiedliwości, to zawsze warto się odwoływać – niezależnie czy sprawa dotyczy zasiłku rehabilitacyjnego, zasiłku pogrzebowego, renty socjalnej czy innego świadczenia. Poniżej znajdziesz informacje o najważniejszych kwestiach związanych ze złożeniem odwołania.

Gdzie i w jakim terminie złożyć odwołanie?

Odwołując się od decyzji, najważniejsze jest dotrzymanie terminu. Wedle obowiązujących przepisów odwołanie wnosi się w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji stronie, a w przypadku wysłania go listownie decyduje data stempla pocztowego. Dopilnowanie daty jest niezwykle istotne, bowiem po tym okresie decyzja zostaje uprawomocniona.

Każde odwołanie należy kierować do placówki ZUS do właściwych sądów okręgowych lub sądów rejonowych dla naszego miejsca zamieszkania. Wszelkie dane adresowe powinny być dodatkowo podane w pouczeniu na piśmie w sprawie podjętej decyzji.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ZUS?

Tak jak termin złożenia, równie istotna jest zawartość odwołania, bowiem to właśnie jego treść i forma będą miały decydujący wpływ na ponowne rozpatrzenie wniosku o świadczenie. W związku z tym powinno ono być poprawnie napisane – zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Przede wszystkim odwołanie musi uwzględniać następujące elementy:

  • dane osobowe,
  • dane adresowe,
  • datę odwołania,
  • oznaczenie zaskarżonej decyzji,
  • określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków,
  • podpis (ubezpieczonego lub przedstawiciela ustawowego/pełnomocnika).

 

To, co powinno zawierać uzasadnienie, jest kwestią indywidualną, zależną od danej sprawy. Warto dokładnie rozważyć każdy argument, dowód itp. W związku z tym sporządzenie i złożenie odwołania od decyzji – jak i również reprezentację w postępowaniach – najbezpieczniej zlecić kancelarii, doświadczonej w sprawach ZUS/KRUS. Specjalistyczna pomoc i znajomość prawa niewątpliwie w znacznym stopniu zwiększają szansę zmiany pierwotnej decyzji.