“Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami prawa.”

MARK TWAIN

Czy spadek można odrzucić?

Spadek jest ogółem praw i obowiązków zmarłego o charakterze cywilnoprawnym opisanych w prawie spadkowym. Jeżeli spadkodawca sporządził testament, to sposób dziedziczenia został w nim ustalony. Jeśli takowego nie było, to całość spadku podlega dziedziczeniu ustawowemu wg reguł ustalonych w kodeksie cywilnym. Prawa i obowiązki zmarłego z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, które uprawnione są do dziedziczenia. Aby mieć pewność, że sprawa o odrzucenie spadku potoczy się zgodnie z planem warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizujące sie w prawie spadkowym w Lublinie

Co należy do spadku?

Aby stwierdzić czy dane prawo lub obowiązek należy do spadku, pod uwagę bierzemy charakter cywilnoprawny. Czyli niektóre obowiązki administracyjne są wyłączone. Charakter majątkowy. Brak ścisłego powiązania z osobą zmarłego. Do najczęściej spotykanych i najważniejszych praw, które wchodzą do spadku, należą prawa rzeczowe. Między innymi jest to prawo własności rzeczy, prawo użytkowania wieczystego, ograniczone prawa rzeczowe, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Ciekawym elementem jest prawo do zwrotu nadpłaty podatku dochodowego przysługujące zmarłemu i przechodzące na spadkobierców.

Jaki wybór ma spadkobierca?

Zdarza się, że spadkobierca zostawia po sobie głównie długi i wtedy spadek już nie oznacza korzyści finansowych. W takiej sytuacji najlepiej spadek odrzucić. Można go również odrzucić jeśli chcemy, aby przypadł innemu spadkobiercy. Termin na odrzucenie spadku to 6 miesięcy od śmierci spadkobiercy. Jaki wybór mają spadkobiercy? Są trzy możliwości. Można spadek przyjąć wprost, przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzucić. Notariusz przygotowuje odpowiednie oświadczenia. Jest jeden wyjątek, kiedy może okazać się, że nie możemy odrzucić spadku. Jeśli jesteśmy zadłużeni i spadek mógłby pokryć wierzytelności, wtedy wierzyciele mogą żądać, aby taki spadek został przyjęty i przekazany na poczet spłaty długu.