Odwołanie ZUS KRUS


Z pewnością mieli Państwo do czynienia z niekorzystnymi rozstrzygnięciami organów działających w obszarze ubezpieczeń społecznych. Należy mieć świadomość, że nie jest to ostateczna decyzja i można uzyskać to, co chcieliśmy osiągnąć, jeżeli tylko złożymy odwołanie. ZUS oraz KRUS każdego roku wydają miliony decyzji, dlatego może zdarzyć się tak, że będą one rozpatrzone w sposób dla nas niekorzystny. W momencie kiedy czujemy się niesprawiedliwie potraktowani, warto zgłosić się do prawnika, który wskaże najlepszą strategię postępowania w tej sytuacji.

Nasza oferta

W zakresie prawa ubezpieczeń społecznych pracownicy naszej Kancelarii oferują Państwu pomoc w następujących rodzajach spraw:

• sprawy o jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy;
• sprawy związane z uzyskaniem prawa do emerytury lub prawa do wcześniejszej emerytury;
• sprawy o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego;
• sprawy o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy;
• sprawy innych świadczeń, w tym zasiłków i rent, przyznawanych przez ZUS i KRUS;
• sprawy o ustalenie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Pomoc Kancelarii może sprowadzać się zarówno do udzielenia porady prawnej, sporządzenia stosownego dokumentu, jak również reprezentację Klienta w toku toczącego się postępowania sądowego.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące odwołania od decyzji ZUS:

Kiedy należy złożyć pismo?

Termin składania wniosku odwoławczego wynosi miesiąc od momentu otrzymania decyzji. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty – w tym drugim wypadku należy pamiętać, że liczy się data stempla pocztowego. Najlepiej wysłać pismo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

W przypadku przekroczenia terminu wniosek zostaje odrzucony – odstępstwem od tej normy jest sytuacja, w której przekroczenie terminu nastąpiło z ważnych, niezależnych od składającego przyczyn oraz gdy nie jest ono nadmierne.

Termin odpowiedzi od ZUS-u wynosi także 30 dni. W tym czasie może on podtrzymać swoją decyzję lub ją zmienić i wydać nową.

Do kogo powinno być skierowane pismo?

Adresatem powinien być sąd właściwy dla danej sprawy oraz dla miejsca zamieszkania. W decyzji znajduje się pouczenie – w tym miejscu można znaleźć informację o tym, jaki sąd jest właściwy dla danej sprawy.

Co powinno zawierać odwołanie ZUS?

Pismo musi zawierać:

• dokładne dane osobowe;
• nazwę i oznaczenie sądu (adresata);
• dane dotyczące decyzji – numer, datę oraz organ wydania;
• zarzuty dotyczące decyzji;
• wnioski – jakie są żądania (zmiana lub uchylenie decyzji);
• uzasadnienie oraz dowody na przytoczenie okoliczności;
• podpis osoby składającej wniosek.

Co dzieje się dalej?

Jeżeli ZUS nie zmieni swojej decyzji, ma obowiązek przekazania pisma do właściwego sądu. Ten z kolei wyznacza termin posiedzenia, w czasie którego każda ze stron ma szansę przedstawienia swojego punktu widzenia. Jeżeli sprawa toczy się w miejscowości, w której ma swój oddział Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jego przedstawiciel prawdopodobnie stawi się w sądzie, jeśli nie – możemy spodziewać się, że się nie zjawi. Tak jest w przypadku otrzymania zawiadomienia. Jeżeli natomiast otrzymaliśmy wezwanie, obecność obu stron jest obowiązkowa.

Zazwyczaj wynik sprawy nie zostaje rozstrzygnięty na pierwszej rozprawie. W czasie kolejnych posiedzeń każda ze stron ma możliwość składania kolejnych wniosków oraz dowodów. Przez cały czas trwania sprawy jest także możliwość wglądu w akta z nią związane.

Po rozpatrzeniu sprawy przez sąd zostaje wydany wyrok. Może on zmienić decyzję ZUS-u – w tym przypadku sprawa kończy się pomyślnie dla osoby składającej odwołanie. Jeżeli sąd oddali pismo, decyzja zostaje podtrzymana.

Czy można złożyć apelację od niekorzystnego wyroku?

Zawsze można odwołać się od niekorzystnego wyroku w sądzie wyższej instancji. W tym celu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku należy złożyć wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Apelacja musi zostać złożona w terminie 14 dni. Jeżeli ten sposób się nie sprawdzi, istnieje także możliwość wniesienia skargi kasacyjnej ( w ciągu 2 miesięcy od wyroku sądu apelacyjnego) do Sądu Najwyższego. W tym przypadku pismo musi zostać przygotowane przez prawnika.