Zakładanie spółek i rejestracja w KRS


Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną we wszelkich postępowaniach prowadzanych przed Krajowym Rejestrem Sądowym, w szczególności zaś w zakresie postępowań w przedmiocie:

  • rejestracji nowych podmiotów gospodarczych (rejestracji spółek, stowarzyszenia, fundacji)
  • zgłoszenia zmian w zarejestrowanych w KRS-ie podmiotach gospodarczych (zmiany umowy, zmiany w składzie organów itp.);
  • przekształceń, podziałów i połączeń sp. handlowych;
  • zgłaszania zawieszenia i wznowienia działalności;
  • podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego w sp. kapitałowych;
  • likwidacji i wykreślenia podmiotów gospodarczych z KRS.


Zakładanie spółek – dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika?

Osoby, które mają pomysł na biznes i decydują się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, mogą skorzystać z pomocy w zakresie rejestracji planowanej spółki. Pomoc prawnika przyspieszy proces kompletowania niezbędnych dokumentów, a tym samym skróci do minimum czas rejestracji a także pozwoli uniknąć ewentualnych błędów, np. podczas przygotowywania umowy. Pozwoli także skupić się na samym przedmiocie działalności i rozwoju biznesu i zapomnieć o niewygodnych często kwestiach formalnych.

Nasza oferta

Oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu i doprowadzeniu do końca szybkiej oraz skutecznej rejestracji spółek prawa handlowego w KRS, w tym:

• jawnych,
• partnerskich,
• komandytowych,
• komandytowo-akcyjnych,
• akcyjnych,
• z o.o.

Jaką formę działalności wybrać?

Poniższa tabela przedstawia specyfikację poszczególnych rodzajów działalności, które mogą być pomocne osobom planującym rozpoczęcie własnego biznesu.

Typ spółki cywilna jawna partnerska z o.o. akcyjna
Właściciele min. 2 osoby min. 2 osoby min. 2 osoby 1 lub więcej osób 1 lub więcej osób
Warunki założenia - podpisanie przez wspólników umowy
- rejestracja działalności gospodarczej konieczność rejestracji w CEIDG
-podpisanie umowy przez wspólników
- rejestracja w KRS
-rejestracja w KRS
- konieczność sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego
-rejestracja w KRS
- konieczność wniesienia kapitału zakładowego przez wspólników
-konieczne sporządzenie statutu oraz utworzenie zarządu i rady nadzorczej
Zalety - niski koszt rejestracji
- brak minimalnego kapitału
- wkład każdego ze wspólników
- brak obecności notariusza podczas podpisywania umowy
- brak minimalnego kapitału
- wkład każdego ze wspólników
- brak obecności notariusza podczas podpisywania umowy
-brak wymaganego kapitału
- możliwość wykonywania więcej niż 1 zawodu
- ograniczona odpowiedzial-ność partnera
-dowolna nazwa
- możliwość założenia przez system informatyczny
-dowolna nazwa
- brak odpowiedzial-ności akcjonariuszy
Wady - odpowiedzial- ność właściciela oraz współmałżonka - mimo NIP-u i REGON-u nie jest to przedsiębiorstwo - możliwość założenia tylko przez osoby wykonujące wolne zawody - wymagany kapitał 5000 zł
- konieczność rejestracji w KRS
- odpowiedzial- ność zarządu
- minimalny kapitał 10 000 zł
- konieczność sporządzenia statutu


Etapy zakładania spółki

Po konsultacjach z Klientem, w trakcie których przedstawia nam swoje wymagania dotyczące charakteru działalności, przystępujemy do opracowania projektu umowy. Następnie umawiamy się na spotkanie w kancelarii – w tym momencie dochodzi do podpisania umowy. Sporządzamy również wnioski i dokumenty (w tym także te potrzebne do uzyskania numeru NIP oraz REGON) oraz składamy je we właściwych sądach rejestrowych. Zachęcamy Państwa serdecznie do współpracy.